قسم به قلم و آنچه را مینگارد )سوره مبارکه قلم آیات« 1و2» بر فرهنگیان و قلم بدستان ، دوستان و صاحبان جریده و نشریات ، بشارت باد !